INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Vážení rodiče, dle 1.fáze rozvolňování nastoupí od 12. dubna 2021 do mateřské školy děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a to ve skupině maximálně 15 dětí. Naši mateřskou školu navštěvuje takových dětí 30. Děti budou tedy rozděleny po 15 dětech do našich dvou tříd a to tak, že všechny děti s odkladem školní docházky budou v modré třídě + tři děti, jejichž zákonní zástupci budou zítra kontaktování. Ostatní děti budou ve třídě žluté.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Dále je uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. Děti se budou testovat ve dnech pondělí a středa. Testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude tato absence evidována jako omluvena. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost se musí prokazatelně doložit. Pokud škole tato skutečnost doložena není, osoba se účastní testování dle harmonogramu školy.

Provoz mateřské školy od 12. dubna 2021 do odvolání je od 7,00 hodin do 16,00 hodin. Škola minimalizuje kontakt mezi dětmi z druhé třídy. Polední a odpolední vyzvedávání dětí bude probíhat jako před rokem z jednotlivých tříd u terasových dveří ze školní zahrady. Dítě je zákonným zástupcem vyzvednuto a opouští ihned školní zahradu. Je zakázáno se pohybovat volně na školní zahradě. Ranní příchody budou probíhat přes šatnu s dodržováním rozestupů a vpouštěním po menších skupinkách. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy mateřské školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Nové informace budou průběžně vkládány.

 Petra Rajterová, ředitelka školy